People I สังคม, การศึกษา

ใครบอกว่า Soft Skills ไม่สำคัญ

เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี

มีผู้กล่าวไว้ว่า ” Hard Skill ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน แต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จำเป็นต้องมี Soft Skill ” คำกล่าวนี้จริงมั้ย? มาดูกัน

เวลาเราเรียนหนังสือเมื่อจบหลักสูตรก็นำไปประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร = สามารถสร้างตึกได้ สถาปนิก = สามารถออกแบบได้ โปรแกรมเมอร์ = สามารถเขียน code ได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่เรียกว่า “ Hard Skill ” ( ความสามารถด้านอาชีพ )

ส่วนทักษะอีกด้านหนึ่งเรียกว่า “ Soft Skill ” ( ความสามารถด้านสังคม ) เช่น การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร ความเป็นมิตร การมองโลกในแง่ดี การแสดงออกทางสังคม บุคลิก เป็นต้น

จริงอยู่ที่ Hard Skill มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้คุณ แต่ Soft Skill คือตัววัดว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่??

Soft Skills คืออะไร?
Soft Skills เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด ซึ่งถือเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน

ทักษะนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในงานด้านใดด้านหนึ่งโดยตรง แต่เป็นตัวผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามากขึ้น

Soft Skills คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน ซึ่งแตกต่างจาก Hard Skills ที่เป็นทักษะความรู้ทางวิชาชีพโดยตรง

1. ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล ( Interpersonol skill ) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง

2. จิตวิญญาณของความเป็นทีม ( Team spirit ) คือ การทำงานเป็นทีม ทำไปอย่างพร้อมเพรียงกัน

3. มารยาททางสังคม ( Social grace ) คือ การสร้างความประทับใจในเบื้องต้นมีมารยาทในการเข้าสังคม มีศิลปะในการพูด สิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด

4. ธรรมเนียมทางธุรกิจ ( Business etiquette ) คือ ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวขององค์กรนั้น ๆ เช่น ไม่ทะเลาะกันในเวลางาน เป็นต้น

5. ทักษะการต่อรอง ( Negotiation skills ) คือ การต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย

6. คุณสมบัติด้านพฤติกรรม ( Behavioural traits ) คือ ทัศนะคติ แรงจูงใจ การบริหารเวลา เป็นต้น

ฝึกตนอย่างไรให้มี Soft Skill

1. เป็นส่วนหนึ่งของทีม

2. ถามคนใกล้ชิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงตนเอง

3. สามารถบริหารเวลาได้ดีเพียงใด

4. มีปฏิกิริยาต่อคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร

5. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ข้อมูลดีๆ จาก https://www.blockdit.com/articles/603a13b02821110c03b7eb90

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น